Начало
Енергийна ефективност
Обследване за енергийна ефективност на сгради
Енергиен паспорт
Сертификат за енергийните характеристики на сграда
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти по част енергийна ефективност
Проверка за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации
Интеграция на ВЕИ в сградния фонд
Слънчеви инсталации
Отоплителни водопроводни и газови инсталации
Строителни и ремонтни дейности
Сертификат за енергийните характеристики на сграда

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради има за цел да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.

 

 

Сертификатът за енергийни характеристики съдържа данни за:

1. Типа  на  сградата, адрес, година на въвеждане в експлоатация, разгъната застроена площ, отопляема площ, площ на охлаждания обем, снимка на сградата;
2. Стойностите на интегрираната енергийна характеристика на сградата по потребна енергия: специфичен годишен разход на енергия за отопление, вентилация и гореща вода за битови нужди в kWh/m2, специфичен годишен  разход на енергия за охлаждане в kWh/m2, общ годишен разход на енергия в MWh, годишно количество генерирани емисии CO2 в t/год., скала и клас на енергопотреблението по първична енергия, категория на сертификата;
3. Разпределение  на годишния разход на потребна енергия на сградата за отопление, вентилация, охлаждане, гореща вода и осветление, изразена като дял от общото потребление;
4. Наименованието на лицето, извършило сертифицирането, и регистрационен номер на удостоверението за вписването му в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ;
5. Номер, дата на издаване, срок на валидност и срок на освобождаване от данък сгради върху недвижимите имоти по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ).

 

 


Copyright © 2009 EVON BG. All rights reserved.