Начало
Енергийна ефективност
Обследване за енергийна ефективност на сгради
Енергиен паспорт
Сертификат за енергийните характеристики на сграда
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти по част енергийна ефективност
Проверка за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации
Интеграция на ВЕИ в сградния фонд
Слънчеви инсталации
Отоплителни водопроводни и газови инсталации
Строителни и ремонтни дейности
Проверка за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации по чл.27, ал.1 и чл.28, ал1 от ЗЕЕ

 

Проверката за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради има за цел да установи нивото на ефективност при тяхната експлоатация и да идентифицира мерки за нейното повишаване и се извършва от лица, които отговарят на изискванията на чл. 23 и/или чл. 34 ЗЕЕ и са вписани в съответния публичен регистър на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) по чл. 23, ал. 4 или чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ.
На проверка подлежат съществуващите и нововъведените в експлоатация водогрейни котли:


1.на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW;
2.на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
3.на природен газ с номинална мощност над 100 kW.

Водогрейните котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на всеки:


три години – тези по т.1;
две години – тези по т.2;
четири години – тези по т.3.

 

За водогрейни котли със срок на експлоатация над 15 години проверката за енергийна ефективност включва и еднократна оценка на отоплителната инсталация.
На проверка  подлежат и климатичните инсталации с номинална електрическа  мощност над 12 kW.


Основните задачи на проверката за енергийна ефективност на климатичните инсталации са:


1. оценяване съответствието на системите с първоначалния проект и с последващите реконструкции, както и с действителните изисквания и настоящото състояние на сградата;
2.  оценяване на съществуващата настройка, експлоатация и поддръжка на системите с изискванията на производителя;
3. оценяване на действителните енергийни характеристики на климатичните инсталации;
4. изготвяне на препоръки за възможни подобрения на енергийните характеристики на инсталациите за намаляване на потреблението на използваните енергийни ресурси и емисиите въглероден диоксид;
5. осигуряване на информация за съставяне и поддържане на база данни за състоянието на климатичните инсталации.

 

 


Copyright © 2009 EVON BG. All rights reserved.