Начало
Енергийна ефективност
Обследване за енергийна ефективност на сгради
Енергиен паспорт
Сертификат за енергийните характеристики на сграда
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти по част енергийна ефективност
Проверка за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации
Интеграция на ВЕИ в сградния фонд
Слънчеви инсталации
Отоплителни водопроводни и газови инсталации
Строителни и ремонтни дейности
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти по част енергийна ефективност

Оценката за съответствие на инвестиционните проекти по част енергийна ефективност, за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда, съгласно чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и чл. 15, ал.1 от ЗЕЕ от 14.11.2008 г. се издава след провеждане на обследване за енергийна ефективност на етап технически или работен проект и служи за издаване на разрешение за строеж.

Дейностите по извършване на обследване за енергийна ефективност се извършват от физически или юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 23 от ЗЕЕ от 14.11.2008 г. и съгласно чл. 142, ал. 9 от ЗУТ.

 

 

Съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ от 14.11.2008 г. всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност.

Съгласно чл. 27а от „Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради” (Обн., ДВ бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп. ДВ бр. 85 от 2009 г., попр. ДВ бр. 92 от 2009г., изм. и доп. ДВ бр. 2 от 2010 г.):

Оценката за съответствие на част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект на сграда със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ е систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за енергийна ефективност по чл. 4, ал. 1 в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и техническите спецификации.

 

Оценката за съответствие по ал. 1 включва:
1. преглед и проверка на входящите данни, свързани с външните и вътрешните клима?тични условия, с функционалното предназна?чение на сградата, със специфичните режими на отопляване/охлаждане и вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата, с топлотехническите и оптичните характеристики на предвидените с проекта продукти;
2. проверка за обхвата и съдържанието на направените изчисления на показателите за разход на енергия, вкл. на нетната енергия, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи и на елементите на системите за осигуряване на микроклимата и показателите, характеризиращи енерго?потреблението на процесите за отопляване/ охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди, в зависимост от предвидени?те енергийни източници и изпълнението на изискването по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;
3. сравняване на изчислената стойност на показателя по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 или 3 за съответствие с референтната стойност за същата сграда;
4. проверка за взаимната съгласуваност на част „Енергийна ефективност“ с останалите части на проекта.
Оценката по ал.1 се оформя във вид на доклад, който в случаите по чл. 142, ал. 6, т2 ЗУТ е част от комплексния доклад. В случаите по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ оценката се внася от възложителя на проекта в одобряващата администрация като самостоятелен доклад.

 

 


Copyright © 2009 EVON BG. All rights reserved.