Начало
Енергийна ефективност
Обследване за енергийна ефективност на сгради
Енергиен паспорт
Сертификат за енергийните характеристики на сграда
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти по част енергийна ефективност
Проверка за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации
Интеграция на ВЕИ в сградния фонд
Слънчеви инсталации
Отоплителни водопроводни и газови инсталации
Строителни и ремонтни дейности
Обследване за енергийна ефективност на сгради

 

Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел, да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност, вкл. мерки за изпълнение на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
Обследването за енергийна ефективност на сгради има за предмет:
1. идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
2. разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
3. технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност;
4. оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
На  задължително  сертифициране  подлежат  всички  сгради  в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв.м.Сертификат за енергийни характеристики на сградата се издава в срок не по-рано от 3 и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация.
До издаването на сертификата енергийните характеристика на сградата се удостоверяват с енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на сградата.
Сертификатът за EХ на сградата се актуализира във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните ЕХ на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата; текущ ремонт на инсталации на сградата; други дейности.


При продажба на сграда или на части от нея продавачът предоставя на купувача оригинала на сертификата за енергийни характеристики на сградата, а при отдаване под наем на сградата или на част от нея с договор, подлежащ на вписване по съответния ред, наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
 

От април 2006 г. дружеството е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗЕЕ с Удостоверение рег. № 00074 от 20.04.2006 г.

”ЕВОН БГ" ЕООД притежава Сертификат за акредитация №СА-ОСС-0075 / 17.04.2006 г. и разполага с необходимите технически средства и висококвалифициран персонал за извършване на обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители.

Дружеството разполага с висококвалифицани специалисти /топлоинженери, строителни инженери, електроинженери и икономисти/ с дългогодишен опит в областта на енергийната ефективност, които са акредитирани в Агенция по енергийна ефективност. Разполагаме и със разнообразна специализирана измервателна апаратура необходима за обследване на сгради.

 

 


Copyright © 2009 EVON BG. All rights reserved.