Начало
Отопление
Радиатори
Котли
Помпи
Горелки
Тръби и арматура
Разширителни съдове
Бойлери
UPS
Термопомпи
Изолация
Слънчеви инсталации
Пелети
Вентилация
Климатизация
Газификация
Apas Vital
UPS - Резервирано захранване за циркулационни помпи

І. Предназначение.

Голяма част от фамилните къщи, както малките и средни обекти са с изградени отоплителни инсталации работещи с котли на твърдо гориво. Съществен недостатък на
такава отоплителна система е зависимостта на циркулационната помпа от електрическата енергия. Често срещано явление през зимните месеци е аварирането на
далекопроводи в следствие на натрупан сняг, а това води до отпадане на електрическото захранване в цели райони.
Спирането на циркулационната помпа, дори за кратко време може да предизвика прегряване на котела, водещо до аварии на тръби, радиатори или още по-неприятно
явление “експлодиране” на котела.
Настоящето устройство е предназначено за резервиране на циркулационни помпи при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати
нежелани аварии в отоплителните системи.


ІІ. Начин на работа.


Резервирането се осъществява чрез електромеханично превключване на помпата между мрежово захранване ~220V / 50 Hz и автономно захранване ~220V / 50 Hz
получено от акумулаторна батерия 12V, която се явява външен източник на енергия за устройството. Превключването става автоматично в зависимост от наличието или липсата на мрежово захранване
А) Наличие на мрежово захранване
В този режим циркулационната помпа получава захранване от мрежата и устройството работи като зарядно устройство за акумулаторната батерия.
Напрежението на батерията се следи автоматично и при достигане на стойности от 13,8 – 14,2 V на изводите на акумулатора зарядният ток се прекратява. Поради процеса на
саморазряд зарядното устройство периодично дозарежда батерията за времето докато е налице мрежово захранване. Така не се налага обслужване на акумулатора и се осигурява постоянното му поддържане в готовност за използуване при отпадане на мрежовото захранване. Този режим се индицира от зелен индикатор "МРЕЖА"
Б) Липса на мрежово захранване
В този случай циркулационната помпа получава захранване от акумулаторната батерия посредством DC/AC преобразувател 12V/220V. Напрежението на батерията се
следи и при спадане под стойност 10,3V се включва предупредителен звуков сигнал. Ако напрежението на батерията продължава да спада, при стойност под 10V помпата и
звуковият сигнал се изключват, но светва червен индикатор "АВАРИЯ". Това означава че акумулаторната батерия е разредена и нейното повторно използуване е възможно
само след заряд т.е. при подаване на захранване от мрежата. Устройството е в състояние да осигури захранване на помпа с максимална мощност 150W за период от време 4 – 5 часа при използуване на акумулаторна батерия с капацитет от 55 до 60 Аh. Този режим се индицира от червен индикатор "БАТЕРИЯ"


ІІІ. Технически данни:
 

1. Захранващо напрежение ~220V/50Hz
2. Напрежение на акумулатора от 10.8V до 15V DC
3. Изходно напрежение 220V АС
4. Изходна честота 50 Hz
5. Изходна мощност 150 W
6. КПД 90 %

 

 


Copyright © 2009 EVON BG. All rights reserved.