Начало
Отопление
Радиатори
Котли
Помпи
Горелки
Тръби и арматура
Разширителни съдове
Бойлери
UPS
Термопомпи
Изолация
Слънчеви инсталации
Слънчеви инсталации за БГВ
Фотоволтаици
Пелети
Вентилация
Климатизация
Газификация
Apas Vital


Фотоволтаични соларни системи

 


    Енергията е двигател на цивилизацията, но човечеството е изправено пред опасността източниците за нея да се изчерпат. Полезните изкопаеми – нефт, газ, въглища намаляват. Банковите институции смятат, че при тази ситуация цените на петрола ще скочат още един  път двойно през следваците пет години. Бъдещето на човечеството ще зависи от това с какво количество енергия ще разполага и доколко ще съумее да опази околната среда.
    Република България, като ангажирана страна по протокола от Киото от 2002 г. се присъедини към усилията на световната общност за решаване на проблема с изменението на климата. Страната ни има задължение да намали парниковите емисии с 8 % от общото количество емисии, емитирани през базисната 1988 г. ЕС прие документи, в които се указва, че за периода до 2010 година, 20% от енергийните нужди на съюза трябва да се покриват от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. Измежду всички ВЕИ най-ефективни се оказват фото-волтаичните системи поради своите предимства -  не се нуждаят от поддръжка; 20 год. гаранция на клетките; не загрозяват ландшафта и др. Фотоклетките, преобразуващи слънчевата светлина директно в прав ток са познати отдавна. Още през 1839 г - френският физик Бекерел, чрез облъчване на сребърен електрод в електролит открива, че проводимостта на електролита се увеличава с осветляването му. По-късно този ефект е описан от британските физици У.Адамс и Р.Дей през 1877 г., които забелязват, че селения произвежда ел.ток, когато се изложи на светлина. Многобройните научно-изследователски проекти по целия свят и намаляването на разходите за тяхното производство позволява ефективното промишлено използване на фотоволтаичните системи.
    Българското правителство също подкрепя тази инициатива на ЕС и е приета оперативна програма за усвояване на средства от структурните фондове на ЕС. Законово е осигурено преференциалното изкупуване на ел.енергия от фотоволтаични системи на много атрактивни цени 0,37 EUR = 0,72 лв. за kWh за устойства над 5 kW, и 0,40 EUR = 0,78 лв. за kWh за по-малки устройства, за следващите 12 години.

 

  


Фирмите притежаващи собствени сгради с голяма покривна площ или собствени дворове и терени, могат да кандидатстват по оперативната програма “Конкурентно-способност 2007 - 2013”, одобрена от МС на 01.03.2007 г. по приоритетна ос №2 в раздела за увеличаване на енергийната ефективност на фирмите. Предприятията от производствения сектор и сферата на услугите могат да получат по тази програма от структурните фондове на Европейската банка до 50% безвъзмездна субсидия на инвестиционната сума, като запазват преференциалните си изкупни цени на тока от 0,78 лв. за kWh.
    За общински и регионални проекти – финансирането е изцяло безвъзмездно. Проекти с ВЕИ на акционерни дружества с общинско участие са типичните публично частни партньорства. Те могат да получат до 100% безвъзмездно финансиране на слънчево-енергийни, ветроенергийни и др. екоенергийни проекти.
Пазарът на продукцията, т.е. изкупуването на произведената ел.енергия, е 100% законово гарантиран не само от държавата, но и от Европейските директиви.

Предлагаме:

РV Модули:           
    Фотоволтаичните модули са поликристални, монокристални и аморфни. Те са високо ефективни и особено устойчиви на външни влияния. Практиката с многобройни PV единици показва, че PV модула е най-надеждният елемент във фотоволтаичната система. Очакванията за жизнения цикъл за далеч повече от 20 години са напълно реалистични, като тези за бъдещето са за 40 и повече години. Могат да се монтират на покрива, на големи полета, по фасадите на жилищните и обществените сгради.


Инвертори:
    Инверторът или преобразувателят на напрежението е сърцето на фото-волтаичната система. Една система работи толкова добре, колкотопо добър е нейният преобразувател. Чрез инвертора се преобразува правия ток от силициевите клетки в променлив и се трансформира до желаното напрежение (220V/380V  до 20kV).

 

Носещи конструкции:

 

 

Покривни и полеви фотоволтаични системи

 

Стабилността и надежността на тази система са едни от най-големите им предимства. Лесният монтаж, простата и ефикасна конструкция, ниската себестойност на тази система спомагат за изграждането на големи фотоволтаични електроцентрали.


Следяща фотоволтаична система
    Конструкция изработена от високотехнологични алуминиеви профили следва слънцето от сутрин до мрак. Чрез двуосната си накланяща система осигурява перпендикулярно попадане на слънчевите лъчи върху клетките и с това увеличава добива на електроенергия от всяка клетка до 40%.

Допълнителни елементи:
    - UV защитени кабели
    - Зарядни устойства и акумулаторни батерии за независими системи, за трудно достъпните райони.


Copyright © 2009 EVON BG. All rights reserved.